phone
0700-229079

Funderar du på att sälja din villa eller bygga nytt hus? Från och med den 1 januari 2009 ska alla småhus som säljs ha en energideklaration. Den nya lagen som infördes 2006 bygger på ett EU-direktiv. Lagen syftar bl a till att sänka energiförbrukningen i hus och i och med det minska utsläppen av växthusgaser.

Välj vilken typ av byggnad du avser deklarera:

  Flerbostadshus och bostadsrätter  En- och tvåbostadshus

 

Information om en energideklaration

Tidigare har energiförbrukning uppgetts av säljaren i samband med försäljning. Energideklarationen kommer bli ett viktigt komplement som visar på hur olika faktorer i huset påverkar energiförbrukningen och vilka energibesparande åtgärder husägaren kan genomföra. Energideklarationen visar hur mycket energi som går åt i huset och uppger ett referensvärde som gör det enkelt att jämföra ett hus med ett annat. I deklarationen ingår även förslag på åtgärder som sänker energianvändningen utan att försämra inomhusmiljön och som samtidigt skall vara lönsamma för köparen.

En energideklaration är giltig i tio år. Det är du som husägare som ansvarar för att en energideklaration utförs av en certifierad energiexpert. Om det inte finns någon energideklaration har köparen rätt att låta utföra en energideklaration på säljarens bekostnad upp till ett halvåret efter köpet. Lagen kräver inte att köparen genomför åtgärderna som tas upp i deklarationen men som köpare/husägare är det bra att veta vad som är ”energiekonomiskt” att åtgärda på huset.

Vilka småhus skall energideklareras?

 • Småhus som säljs fr o m 1 januari 2009 ska energideklareras om de inte redan har en godkänd energideklaration.
 • Nya byggnader ska energideklareras senast inom 2 år efter bruktagandet, dock inte senare än 2 år efter slutbevis.

Energideklarationens innehåll

I en energideklaration ska det anges:

 1. En uppgift om byggnadens energiprestanda, dvs. den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år
 2. OVK (obligatorisk ventilationskontroll) berör endast en- och tvåbostadshus med FT-ventilation skall kontrolleras endast innan systemet första gången tas i bruk d.v.s någon återkommande kontroll behövs inte..
 3. Om radonmätning har utförts i byggnaden.
 4. Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med bibehållen god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda.
 5. Referensvärden som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens energiprestanda och att jämföra med andra byggnader.
 6. Dessutom tillkommer övriga uppgifter som framgår i förordningen om energideklarationer samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.

Kostnad

En certifierad energiexpert, Aredab, gör energideklarationen. Du som husägare står för kostnaden och ansvarar för att detta blir gjort innan en försäljning och kostnaden är avsdragsgill.

Steg för steg – så här går det till att energideklarera huset:

 1. Du som husägare tar fram alla handlingar som behövs för att fylla i en så utförlig energideklaration som möjligt.
 2. Husägaren tar kontakt med oss. (certifierad energiexpert).
 3. Underlaget och den ifyllda deklarationen skickas till Aredab som går igenom allt material och utför en energibesiktning.
 4. Aredab registrerar alla uppgifter som krävs på Boverkets databas och godkänner energideklarationen. Boverket lagrar energideklarationen som är giltig i 10 år från utförandet.
 5. Energideklarationen, åtgärdsförslag och en sammanfattning av resultatet skickas till husägaren.
 6. Husägaren skall visa och överlämna energideklarationen till nya köparen då huset säljs
phone
0700-229079